Statement by Civil Society Organizations on abortion stigma in Kenya