Albania's Abortion Provisions

05.29.2013

Albania's Abortion Provisions in Albanian
Albania's Abortion Provisions in English


Albania's Abortion Provisions in Albanian

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991

"Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I:

KREU I  

DISPOZITA TE PERGJITHSHME  

Neni 1  

Ligji garanton respektimin e çdo qenie njerëzore që në fillim të jetës. Ky parim nuk shkelet, përveç rasteve kur është e domosdoshme dhe në kushtet e përcaktuara në këtë ligj.

Mbrojtja e këtij parimi, informimi për problemet e jetës dhe demografisë kombëtare, edukimi i përgjegjësive sociale, pranimi i fëmijës në shoqëri dhe politika familjare janë detyrime kombëtare.

Organet e pushtetit qendror dhe lokal i realizojnë këto detyrime dhe mbështetin çdo nismë që ndihmon për realizimin e tyre.

Neni 2  

Parimet mbi të cilat bazohet ky ligj janë:

1. Shërbimi shëndetësor i të gjitha niveleve duhet të përdorë shërbimet e planifikimit familjar, si mjet për të shmangur shtatëzënësitë e padëshiruara. Ndërprerja e shtatëzënësisë nuk do të konsiderohet në asnjë rast si metodë e planifikim familjar.

2. Gruaja ka të drejtën e informacionit të saktë dhe këshillimit përpara ndërprerjes së shtatëzënësisë.

3. Në rastet kur ndërprerja e shtatëzënësisë nuk është në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, ajo duhet të kryhet në kushte të sigurta për shëndetin e gruas.

4. Në të gjitha rastet grave duhet t\'u sigurohet shërbim shëndetësor për trajtimin e ndërlikimeve të mundshme pas ndërprerjes së shtatëzënësisë.

5. Këshillimi dhe shërbimi i planifikimit familjar pas ndërprerjes së shtatëzënësisë duhet të jetë i menjëhershëm, me qëllim që të shmangen shtatëzënësitë e padëshiruara.

6. Ndërprerja e shtatëzënësisë lejohet vetëm kur vërtetohen rrethana të padëshiruara në këtë ligj dhe në çdo rast me pëlqimin e gruas.

KREU II  

NDERPRERJA E SHTATËZËNËSISË  

Neni 3  

Ndërprerja e vullnetshme e shtatëzënësisë bëhet vetëm nga mjeku specialist obstetër-gjinekolog në institucione shëndetësore shtetërore e private që plotësojnë kushtet e përcaktuara në udhëzimin përkatës të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit.

Neni 4  

Mjeku të cilit i kërkohet ndërprerja e vullnetshme e shtatëzënësisë,që në vizitën e pare duhet të informojë gruan për:

1. Rreziqet mjekësore që sjell ndërprerja e shtatëzënësisë për shtatëzënësitë e ardhshme, si dhe problemet biologjike të ndërhyrjes mjekësore.

2. Të drejtat, ndihmën dhe avantazhet e garantuara me ligj për familjen, nënën dhe fëmijën, si dhe për mundësitë e adoptimit të fëmijëve që priten të lindin.

3. Institucionet dhe organizmat që mund t\'i ofrojnë gruas mbështetje morale dhe financiare.

4. Klinikat dhe spitalet që kryejnë ndërprerje të shtatëzënësisë.

Neni 5  

Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit përcakton me udhëzim të veçantë përmbajtjen, mënyrën e hartimit dhe shpërndarjes së materialeve udhëzuese me informacionet e parashikuara në nenin 4.

Neni 6

Në rast se gruaja, pas marrjes së informacionit të përmendur në nenin 4, përsërit kërkesën e saj për ndërprerjen e shtatëzënësisë, mjeku kërkon konfirmimin me shkrim të kërkesës. Ky konfirmim kërkohet pasi të kenë kaluar të paktën 7 ditë nga kërkesa e parë.

Kur është e mundur, në këshillimin dhe marrjen e vendimit për ndërprerjen e shtatëzënësisë, merr pjesë edhe bashkëshorti ose prindi.

Në rast se afati prej 7 ditësh bën që të tejkalohen afatet e përcaktuara në këtë ligj, mjeku mund të vendosë që ky afat të jetë të paktën 2 ditë.

Neni 7  

Në rast konfirmimi, mjeku kryen ndërprerjen e shtatëzënësisë në kushtet e përcaktuara në nenin 3. Kur mjeku të cilit i drejtohet kërkesa nuk është ai që do të kryejë ndërhyrjen, atëherë kërkesa i kthehet gruas bashkë me një vërtetim mbi respektimin e procedurave të nenit 4 dhe 6 për t\'i paraqitur te mjeku që do të kryejë ndërprerjen e shtatëzënësisë.

Institucioni shtetëror apo privat ku pranohet gruaja, duhet të përfshijë në kartelën e saj kërkesën dhe vërtetimin për respektimin e procedurave.

Neni 8  

Në rast shtatëzënësie jashtë martese në vajza të mitura deri 16 vjeç, përveç kërkesës së saj, për ndërprerjen e shtatëzënësisë kërkohet miratimi i personit që ushtron autoritetin prindëror ose e kujdestarit ligjor të saj.

Kërkesa e vetë vajzës duhet të bëhet pa praninë e personave të përmendur në paragrafin e mësipërm.

Të martuarat në moshë të mitur u nënshtrohen dispozitave të nenit 7 të këtij ligji.

Neni 9  

Ndërprerja e shtatëzënësisë për arsye mjekësore mund të bëhet deri në javën e 22 të shtatëzënësisë, në rast se një komision i përbërë nga 3 mjekë, pas ekzaminimit dhe konsultimit, gjykon se vazhdimi i shtatëzënësisë dhe/ose lindja e fëmijës rrezikon jetën ose shëndetin e gruas.

Kur komisioni gjykon se fetusi ka keqformime të papajtueshme me jetën, apo sëmundje invaliduese me trajtim të pasigurtë, vendos për ndërprerjen e shtatëzënësisë në çdo kohë.

Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit përcakton me udhëzim të veçantë rastet e përmendura në paragrafin e parë të këtij neni, si dhe kushtet që duhet të plotësojnë mjekët e komisionit.

Neni 10  

Në rastet kur gruaja vlerëson se shtatëzënësia i krijon probleme psikosociale, ndërprerja e vullnetshme mund të kryhet brenda javës së 12 të shtatëzënësisë.

Neni 11  

Ndërprerja e shtatëzënësisë për arsye sociale bëhet brenda javës së 22, në rast se një komision i përbërë nga 3 specialistë, mjekë, punonjës socialë, juristë, pas ekzaminimit dhe konsultimit, gjykon se shtatëzënësia është rezultat i përdhunimit ose një krimi tjetër seksual, si dhe kur vërtetohen arsye të tjera sociale.

Udhëzimi për trajtimin e këtyre rasteve dhe përbërjen e komisionit miratohet nga ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit.

Neni 12  

Të gjitha ndërprerjet e shtatëzënësisë duhet të bëhen objekt i një deklarimi të konfirmuar nga mjeku që kryen ndërprerjen, i cili dërgohet nga institucioni në Institutin e Statistikës. Të dhënat për ndërprerjet e shtatëzënësive dërgohen nga institucioni shëndetësor shtetëror e privat në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit, sipas udhëzimeve përkatëse.

Deklarimi dhe informacionet e tjera nuk duhet të përmbajnë identitetin e gruas.

Neni 13  

Të gjitha këshillimoret e grave detyrohen tþu japin grave që kërkojnë të ndërprersin shtatëzënësinë, informacionin dhe këshillat e parashikuara në këtë ligj dhe në akte të tjera nënligjore për zbatimin e tij.

Neni 14  

Në të gjitha rastet e ndërprerjes së shtatëzënësisë, mjeku që i kryen ato është i detyruar të informojë gratë për shërbimet e planifikimit familjar dhe t\'i këshillojë për metodat kontraceptive që ofron institucioni ku ai punon dhe/ose institucione të tjera shtetërore e private.

KREU III  

DISPOZITA TE VECANTA  

Neni 15

Ndalohet çdo lloj propagande dhe reklamimi, direkt ose indirekt, me fjalë ose figurë, e institucioneve, metodave, medikamenteve e produkteve që shkaktojnë ndërprerje të shtatëzënësisë, përveç se në botimet shkencore të destinuara për mjekë dhe farmacistë.

Neni 16  

Asnjë mjek nuk mund të detyrohet të kryejë ndërprerje të shtatëzënësisë kundër vullnetit të tij.

Neni 17  

Shkelja e dispozitave të parashikuara në nenet 4, 6, 7, 12, 13, 14 dhe 16 të këtij ligji, kur nuk përbën vepër penale, dënohet si kundërvajtje administrative me gjobë nga 50 mijë deri në 100 mijë lekë.

Shkelja e dispozitave të parashikuara në nenin 15 dënohet me gjobë deri në 100 mijë lekë.

Gjobat jepen nga organet e kontrollit të caktuara nga ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit.

Neni 18  

Ankimi kundër vendimeve të organit të kontrollit dhe

ekzekutimi i vendimeve bëhet sipas ligjit nr.7697, datë 7.4.1993 "Për kundërvajtjet administrative".

Neni 19  

Këshilli i Ministrave miraton tarifat shtetërore për ndërprerjet e shtatëzanive.

Neni 20  

Të gjitha dispozitat që bien në kundërshtim me këtë ligj shfuqizohen.

Neni 21  

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.1331, datë 22.12.1995 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha


Albania's Abortion Provisions in English

LAW Nr. 8045 dated December 7, 1995, ON THE INTERRUPTION OF PREGNANCY *

In reliance on article 16 of law nr. 7491 dated April 29, 1991 "On the major constitutional provisions," on the proposal of the Council of Ministers,

THE PEOPLE\'S ASSEMBLY
OF THE REPUBLIC OF ALBANIA
DECIDED:

CHAPTER I

 

GENERAL PROVISIONS

Article 1

The law guarantees respect for every human existence from the beginning of life. This principle shall not be violated except for cases when it is necessary and under the conditions specified in this law.

The defense of this principle, information about problems of life and national demography, education about social responsibilities, the acceptance of the child in society and family policy are national obligations.

The organs of central and local power shall make these obligations a reality and support every initiative that assists in making them a reality.

Article 2

The principles on which this law is based are:

1. Health care at all levels must use the services of family planning, as a means of avoiding unwanted pregnancies. The interruption of pregnancy shall not be considered a method of family planning in any case.

2. A woman has the right of precise information and advice before an abortion.

3. In cases when abortion is not contrary to the provisions of this law, it must be performed in conditions that are safe for the health of the woman.

4. In all cases, women must be assured health care for the treatment of possible complications after an abortion.

5. Advice and family planning service after abortion must be immediate, with the aim of avoiding unwanted pregnancies.

6. Abortion is permitted only when the undesired circumstances in this law are verified to exist and in any case with the consent of the woman.

CHAPTER II

 

ABORTION

 

Article 3

A voluntary abortion shall be done only by an obstetric-gynecological specialist doctor in state and private health institutions that meet the conditions set in the respective guidelines of the minister of Health and Environmental Protection.

Article 4

A doctor of whom a voluntary abortion is requested must at the first visit inform the woman about:

1. The medical risks entailed by abortion to future pregnancies as well as biological problems of medical intervention.

2. The rights, assistance and advantages guarantees by law for the family, the mother and the child, as well as the possibilities of adoption of children who are expected to be born.

3. Institutions and organizations that may offer the woman moral and financial support.

4. Clinics and hospitals that perform abortions.

Article 5

The Minister of Health and Environmental Protection shall set by special guidelines the content, manner of preparing and distribution of the advisory materials with the information contemplated in article 4.

Article 6

If the woman, after receiving the information mentioned in article 4, repeats her request for an abortion, the doctor shall ask for written confirmation of the request. This confirmation shall be requested after at least 7 days have passed from the first request.

When possible, the husband or a parent shall also take part in the counsel and making of a decision about an abortion.

If the term of 7 days would cause the time periods set out in this law to be exceeded, the doctor may decide that this term be at least 2 days.

Article 7

If the decision is confirmed, the doctor shall perform the abortion in the conditions contemplated in article 3. When the doctor to whom the request is directed is not the one who will perform the abortion, then the request shall be returned to the woman together with a certification about compliance with the procedures of articles 4 and 6 to be presented to the doctor who will perform the abortion.

The state or private institution where the woman is accepted shall include in her records the request and the certification about compliance with the procedures.

Article 8

In the case of pregnancy of an unmarried girl not yet 16, in addition to her own request for an abortion, the approval of a person who exerts parental authority or is her legal guardian is also required.

The request of the girl herself shall be done without the presence of the persons mentioned in the above paragraph.

Married women who are minors are subject to the provisions of article 7 of this law.

Article 9

Abortion for medical reasons may be performed up to the twenty-second week of pregnancy, if a committee consisting of three doctors, after examination and consultation, judges that the continuation of the pregnancy and/or the birth of the child endangers the life or health of the woman.

When the committee judges that the fetus has malformations incompatible with life, or an illness that would make it an invalid with treatment uncertain, it shall decide on an abortion at any time.

The Minister of Health and Environmental Protection shall specify by special guideline the cases mentioned in the first paragraph of this article as well as the conditions that the doctors of the committee should fulfill.

Article 10

When the woman considers that the pregnancy creates psycho-social problems, voluntary abortion may be performed within the twelfth week of pregnancy.

Article 11

Abortion for social reasons shall be performed during the twenty-second week of pregnancy, if a committee consisting of three specialists, a doctor, a social worker and a jurist, after examination and consultation, judges that the pregnancy is the result of rape or another sexual crime, as well as when other social reasons are verified.

Guidelines for the treatment of these cases and the make-up of the committee shall be approved by the Minister of Health and Environmental Protection.

Article 12

All abortions must be the object of a declaration confirmed by the doctor who performs the abortion, which shall be sent by the institution to the Institute of Statistics. Data about abortions shall be sent by the state or private health institution to the Ministry of Health and Environmental Protections, in accordance with the respective guidelines.

The declaration and other information shall not contain the identity of the woman.

Article 13

All warnings to women must be given to women who request abortion, the information and advice prescribed in this law and in other regulations for its implementation.

Article 14

In all cases of abortion, the doctor who performs it is obligated to inform the women about services of family planning and to advise about contraceptive methods that the institution here he works offers and/or other state and private institutions.

CHAPTER III

 

SPECIAL PROVISIONS

 

Article 15

Every kind of propaganda and advertising, direct or indirect, in words or pictures, of institutions, methods, medications and products that cause abortions are prohibited, except in scientific publications destined for doctors and pharmacists.

Article 16

No doctor may be obliged to perform an abortion against his will.

Article 17

Violations of the provisions contained in articles 4, 6, 7, 12, 13, 14 and 16 of this law, when they do not constitute a criminal offense, shall be punished as administrative offenses by fine of from 50,000 to 100,000 lek.

Violations of the provisions contained in article 15 shall be punished by fine of up to 100,000 lek.

Fines are given by the supervisory organs designated by the minister of Health and Environmental Protection.

Article 18

An appeal against the decisions of the supervisory organs and the execution of decisions shall be done according to law nr. 7697 dated April 7, 1993 "On administrative infractions."

Article 19

The Council of Ministers shall approve state fees for abortions.

Article 20

All provisions that conflict with this law are repealed.

Article 21

This law is effective fifteen days after publication in the Official Journal.

Promulgated as decree no. 1331 dated December 22, 1995 of the Psident of the Republic, Sali Berisha

* Translation adapted from the Official Journal of the Republic of Albania, Nr. 26/1995 (December), pages 1144-1148.